Załącznik nr 10 do Uchwały – Statut w wersji 2.0 – tekst jednolity przyjęty dnia 16-08-2018r.

Tekst jednolity Statutu Fundacji

 

STATUT FUNDACJI

„WERWA TEAM”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Fundacja "Werwa Team", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:

Ewę Madej

Wiolettę Borowicz

zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Lubiczu Górnym

w dniu 19 września 2017r.  Repertorium A numer: 1967/2017 sporządzonym przez Notariusza Filipa Gizińskiego.

§ 2


1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Steklin w gminie Czernikowo.
2. Fundacja działa przez czas nieoznaczony

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu wymagań  określonych  prawem także na terenie innych państw.

4. Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja Werwa Team”.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 3

1.     Fundacja posiada osobowość prawną.

2.     Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3.     Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz imienne pieczątki członków Zarządu.

4.     Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznaje je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE, FORMY I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

 

 

1.   Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z definicją zawartą  w art. 20 ust.   1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie.

2.   Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu.

 

§ 5

 

Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:

 

1.       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.       wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3.        działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym różne formy terapii,

4.    tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym, o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,

5.        troska o wszechstronny rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem, organizacja wypoczynku,

6.           działalności charytatywnej;

7.         podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

8.          ochrony i promocji zdrowia;

9.             działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10.         organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz członków rodzin do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie,

11.         działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

12.         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

13.         działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

14.         działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15.         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

16.         wypoczynku dzieci i młodzieży;

17.         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

18.         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

19.         ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

20.         turystyki i krajoznawstwa;

21.         upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22.         ratownictwa i ochrony ludności;

23.         pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

24.         działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

25.         promocji i organizacji wolontariatu;

26.         promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

27.         działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony   praw dziecka;

28.         przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

29.         działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1817 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy.

 § 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.             aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej;

2.             prowadzenie rehabilitacji ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3.             organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;

4.             zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontariackich dzieciom, młodzieży a także osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;

5.             organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;

6.             współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji;

7.             współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;

8.             działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;

9.             organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10.         zaszczepianie i promocja kultury w różnych jej formach (muzycznej, tanecznej, teatralnej, itp.)

11.         integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem;

12.         zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań.

13.         Organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów, poradni i punktów konsultacyjnych;

14.         Wydawanie czasopism i książek oraz materiałów instruktażowo-szkoleniowych, prowadzenie witryn internetowych, księgarni oraz bibliotek;

15.         Organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych i wystaw wraz z ich finansowaniem;

16.         Organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne i artystyczne;

17.         Organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich finansowanie;

18.         Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym, starszym, dzieciom i młodzieży;

19.         Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji;

20.         Organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji;

21.         Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;

22.         Zorganizowanie i prowadzenie biura.

§ 7

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1.     Dla realizacji określonych celów Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 8

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

1.             Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego fundacji jest:

a)       77.29.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

b)       85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

c)        85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, KURSY, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH

d)       85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

e)       85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

f)       85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

g)       85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE, SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, REHABILITACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, WOLONTARIUSZY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

h)       86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

i)       86.22.Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

j)       86.90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ, OPIEKA PSYCHOLOGA, KAPELANA, MASAŻYSTY, REHABILITANTA, DIETETYKA

k)       86.90.C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

l)       87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

m)     87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

n)       88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

o)       88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

p)       88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, POMOC DLA CHORYCH I ICH RODZIN, POMOC RZECZOWA, FINANSOWA, INNA

 

 

§ 9

 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

 

1.             Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego fundacji jest:

1)     90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

2)     91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK

3)     32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

4)     46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNICZYCH

5)     47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6)     47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7)     47.79.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8)     47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

9)     47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

10) 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

11) 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

12) 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, WYDAWANIE BROSZUR I INNYCH PUBLIKACJI W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PROMOCJI I ROZWOJU WOLONTARIATU

13) 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

14) 69 20 Z USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

15) 72 20 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

16) 77.29.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

17) 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

18) 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

19) 85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

20) 85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, KURSY, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH

21) 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

22) 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

23) 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

24) 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE, SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, REHABILITACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, WOLONTARIUSZY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

25) 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

26) 86.22.Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

27) 86.90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ, OPIEKA PSYCHOLOGA, KAPELANA, MASAŻYSTY, REHABILITANTA, DIETETYKA

28) 86.90.C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

29) 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30) 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

31) 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

32) 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

33) 88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, POMOC DLA CHORYCH I ICH RODZIN, POMOC RZECZOWA, FINANSOWA, INNA

34) 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

35) 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

36) 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

37) 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

38) 94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH, PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; ORGANIZACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH, KONCERTÓW , WYSTĘPÓW, WYSTAW

  

ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1.             Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.             Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)             darowizn, spadków, zapisów

b)             dotacji i subwencji oraz grantów,

c)             dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d)             dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji

e)             Odsetek i depozytów bankowych

f)             Działalności odpłatnej pożytku publicznego

g)             Dochodów z praw majątkowych, aktywów, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

h)             Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

i)               Pozyskiwanych dotacji rządowych i pozarządowych, w tym UE

j)               Innych wpływów

 

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 14

1.     Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

2.     Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, o ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej.

3.     Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i  udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

4.     Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

5.     Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 15

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§ 16

1.   Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 17

1.   Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 18

1.   Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

a)     Zgromadzenie Fundatorów

b)     Rada Fundacji

c)     Zarząd Fundacji

d)     Rada Programowa

 

§ 19. 1

Zgromadzenie Fundatorów

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy: Wioletta Borowicz i Ewa Madej.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

3. Zgromadzeniu Fundatorów służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem, interesem, celem statutowym Fundacji lub w celu wyrządzenia jej szkody lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji.

4. W każdym przypadku do czynności prawnej w wyniku, której nastąpi rozporządzenie prawem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Fundacji w kwocie powyżej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzania Fundatorów.

5. Zgromadzenie Fundatorów powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji.

6. Zgromadzenie Fundatorów wykonuje uprawnienia wskazane w statucie niezależnie od liczby żyjących członków. W przypadku śmierci Fundatorów, kompetencje Zgromadzenia Fundatorów przejmie Rada Fundacji.
7. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku braku porozumienia między Fundatorami decyduje Rada Fundacji.

 

§ 19.2

Rada Fundacji

1.     Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniująco-doradczym Fundacji.

2.       Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków.

3.       Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał

4.       Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

5.       Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

6.     Rada Fundacji działająca kolegialnie podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.       Jeśli Rada Fundacji działa jednoosobowo jej postanowienia wydawane są w formie decyzji, zaleceń lub opinii.

8.     W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, o ile nie wchodzą aktualnie w skład Zarządu.

9.       Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów, na 3 letnią kadencję. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą uchwałą (lub decyzją) Rada Fundacji wspólnie ze Zgromadzeniem Fundatorów, zwykłą większością głosów.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

11. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji. Można zostać wybranym na kolejną kadencję.

12. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

13. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§ 19.3

Zadania Rady Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1.     Powoływanie i odwoływanie, za zgodą Zgromadzenia Fundatorów, Prezesa i członków Zarządu Fundacji na 3 letnią kadencję.

2.     Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia i podpisywanie stosownych umów z członkami Zarządu Fundacji.

3.     Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4.     Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5.     Wytyczanie w porozumieniu z Zarządem Fundacji głównych kierunków działalności Fundacji, programów działania i rocznych planów finansowych Fundacji.

6.     Nadzór nad działalnością Fundacji.

7.       Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

8.     Proponowanie zmian statutu.

§ 19.4

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.     nadzorowania działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;

2.     prowadzenia innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;

3.     badania stanu majątkowego Fundacji w tym badania i opiniowania sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;

4.     rozpatrywania sprawozdań Zarządu;

5.     żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

6.     dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

7.     występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

8.     opiniowania wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

9.      wyrażania opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;

10.  opiniowania sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;

 

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

    Na czele Zarządu stoi Prezes Fundacji.

2. Prezesa i członków Zarządu Fundacji na 3 letnią kadencję powołuje i odwołuje Rada Fundacji wspólnie ze Zgromadzeniem Fundatorów w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji,  zrzeczenia się członkostwa, odwołania lub śmierci . Można zostać ponownie wybranym na kolejną kadencję.
4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Każdy członek Zarządu może złożyć rezygnację bez podania powodów.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

7. Fundatorzy zastrzegają sobie prawo uczestniczenia w pracach Zarządu na stanowisku członka  Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. O zebraniu Zarządu konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji (jeśli jest ona powoływana) roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)     kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz

b)     uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c)     uchwalanie regulaminów,

d)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e)     zaciąganie zobowiązań przez Fundację

f)       powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

g)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,

i)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

j)       zmiana statutu Fundacji,

k)     wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

l)       nadzór nad działalnością Fundacji.

m)   ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji

n)     sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

o)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

p)     zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

RADA PROGRAMOWA

§ 23

Zgromadzenie Fundatorów z Radą Fundacji, wspólną uchwałą podjętą zwykłą większością głosów,  dla realizacji celów Fundacji może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniodawczy.

a)     Rada Programowa powoływana jest w składzie od 1 do 5 osób na 3 letnią kadencję. Można zostać ponownie wybranym na kolejną kadencję.

b)     Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

c)       Uzupełnienie składu Rady Programowej dokonuje Zgromadzenie Fundatorów wspólnie z Radą Fundacji w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

d)     Rada programowa wydaje opinie.

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 24

1.   Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składać może:

    a)   W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie

    b)   W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego - każdy Członek Zarządu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2

2.   W sprawach majątkowych, w których następuje rozporządzenie prawem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Fundacji wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu, działających łącznie, w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 25

 

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków, członków Rady Fundacji lub Fundatorów.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 26

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

5. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

§ 27

1.     Zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celów, wymaga uchwały Zarządu.

2.     Statut wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.     Statut został uchwalony przez Zarząd w dniu 16 sierpnia 2018r. w Steklinie w wersji oznaczonej symbolem 2.0. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.