Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Fundacji z dnia 19.09.2017r.
Tekst jednolity Statutu Fundacji

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI, AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ORAZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM  „WERWA”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Fundacja Na Rzecz Dzieci, Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Pomocy  Potrzebującym "Werwa", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego,        w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:

Ewę Madej

Wiolettę Borowicz

zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Lubiczu Górnym

w dniu 19 września 2017r.  Repertorium A numer: 1967/2017 sporządzonym przez Notariusza Filipa Gizińskiego.

§ 2


1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Steklin w gminie Czernikowo.
2. Fundacja działa przez czas nieoznaczony

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu wymagań  określonych      prawem także na terenie innych państw.

4. Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja Werwa”.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 3

1.     Fundacja posiada osobowość prawną.

2.     Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3.     Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz imienne pieczątki członków Zarządu.

4.     Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznaje je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE, FORMY I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

 

 

1.   Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z definicją zawartą                                 w art. 20 ust.   1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie.

2.   Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu.

 

§ 5

 

Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:

 

1.             pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.             wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3.             działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym różne formy terapii,

4.             tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym, o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,

5.             troska o wszechstronny rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem, organizacja wypoczynku,

6.             działalności charytatywnej;

7.             podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

8.             ochrony i promocji zdrowia;

9.             działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10.         organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz członków rodzin do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie,

11.         działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

12.         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

13.         działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

14.         działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15.         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

16.         wypoczynku dzieci i młodzieży;

17.         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

18.         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

19.         ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

20.         turystyki i krajoznawstwa;

21.         upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22.         ratownictwa i ochrony ludności;

23.         pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

24.         działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

25.         promocji i organizacji wolontariatu;

26.         promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

27.         działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony   praw dziecka;

28.         przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

29.         działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1817 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy.

 § 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.             aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej;

2.             prowadzenie rehabilitacji ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3.             organizowanie działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych celem podniesienia poziomu ich życia;

4.             zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontariackich dzieciom, młodzieży a także osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym;

5.             organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, imprez kulturalnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji;

6.             współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji;

7.             współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą;

8.             działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;

9.             organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10.         zaszczepianie i promocja kultury w różnych jej formach (muzycznej, tanecznej, teatralnej, itp.)

11.         integracja z różnymi środowiskami m.in. z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, mającymi trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem;

12.         zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań.

13.         Organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów, poradni i punktów konsultacyjnych;

14.         Wydawanie czasopism i książek oraz materiałów instruktażowo-szkoleniowych, prowadzenie witryn internetowych, księgarni oraz bibliotek;

15.         Organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych i wystaw wraz z ich finansowaniem;

16.         Organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne i artystyczne;

17.         Organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich finansowanie;

18.         Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym, starszym, dzieciom i młodzieży;

19.         Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji;

20.         Organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji;

21.         Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;

22.         Prowadzenie działalności gospodarczej;

23.         Zorganizowanie i prowadzenie biura.

§ 7

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1.     Dla realizacji określonych celów Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 8

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

1.             Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego fundacji jest:

Ø 77.29.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Ø 85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Ø  85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, KURSY, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH

Ø 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Ø 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Ø 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Ø 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE, SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, REHABILITACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, WOLONTARIUSZY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

Ø 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE, W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, REHABILITACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, WOLONTARIUSZY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

Ø 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Ø 86.22.Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

Ø 86.90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ, OPIEKA PSYCHOLOGA, KAPELANA, MASAŻYSTY, REHABILITANTA, DIETETYKA

Ø 86.90.C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ø 86.90.E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, OPIEKA PSYCHOLOGA, KAPELANA, MASAŻYSTY, REHABILITANTA

Ø 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ø 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

Ø 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ø 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

Ø 88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, POMOC DLA CHORYCH I ICH RODZIN, POMOC RZECZOWA, FINANSOWA, INNA

 

 

§ 9

 

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

 

1.             Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:

Ø 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

Ø 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK

 

§ 10

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

1.                       Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym
realizacji jej celów statutowych, wymienionych w § 5 niniejszego Statutu.

2.                       Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

3.                       Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona w następującym zakresie:

32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNICZYCH

47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47.79.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, WYDAWANIE BROSZUR I INNYCH PUBLIKACJI W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PROMOCJI I ROZWOJU WOLONTARIATU

68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

69 20 Z USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

72 20 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

73 1 REKLAMA

77.29.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, KURSY, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH

85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE, SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, REHABILITACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, WOLONTARIUSZY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH OSÓB

86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

86.22.Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

86.90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ, OPIEKA PSYCHOLOGA, KAPELANA, MASAŻYSTY, REHABILITANTA, DIETETYKA

86.90.C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, POMOC DLA CHORYCH I ICH RODZIN, POMOC RZECZOWA, FINANSOWA, INNA

93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH, PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; ORGANIZACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH, KONCERTÓW , WYSTĘPÓW, WYSTAW

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1.             Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 500 (pięćset) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1 000 (jeden tysiąc) złotych.

2.             Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

1.             Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)             darowizn, spadków, zapisów

b)             dotacji i subwencji oraz grantów,

c)              dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d)             Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji

e)             Odsetek i depozytów bankowych

f)             Dochodów z działalności gospodarczej

g)             Dochodów z praw majątkowych, aktywów, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

h)             Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

i)               Pozyskiwanych dotacji rządowych i pozarządowych, w tym UE

j)               Innych wpływów

 

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 14

2.   Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

3.   Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, o ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej.

4.   Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

5.   Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

6.   Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 15

7.   Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§ 16

1.   Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 17

1.   Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 18

1.             Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 19

1.     Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.

2.     Fundatorzy, w czasie realizacji celów Fundacji, mogą powołać Radę Fundacji, zwaną w dalszej części Statutu „Radą”

3.     Fundatorzy dla realizacji celów Fundacji mogą powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniodawczy.

 

 

 

 

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Pierwszy skład Zarządu w całości lub poszczególnych jego członków powołują Fundatorzy w drodze uchwały.

Fundatorzy na pierwszego Prezesa wyznaczają Wiolettę Borowicz (pesel 76052812665).

Wiceprezesem Fundatorzy wyznaczają Ewę Madej (pesel 77031004640 a funkcję Sekretarza powierza się Joannie Piskorskiej (pesel 88040809823).
3. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
5. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

6. Każdy członek Zarządu może złożyć rezygnację bez podania powodów.

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

8. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Fundatorów.

9. Fundatorzy zastrzegają sobie prawo uczestniczenia w pracach Zarządu na stanowisku członka Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej raz na kwartał.
2. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. O zebraniu Zarządu konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji (jeśli jest ona powoływana) roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

Ø kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz

Ø uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

Ø uchwalanie regulaminów,

Ø sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

Ø Zaciąganie zobowiązań przez Fundację

Ø powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

Ø ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

Ø podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,

Ø przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

Ø zmiana statutu Fundacji,

Ø wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

Ø nadzór nad działalnością Fundacji.

Ø Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji

Ø Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 23

Fundacja może powołać Radę Fundacji, która jest organem stanowiącym i opiniodawczo-doradczym Fundacji.

§ 24

1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów ale wszyscy Fundatorzy muszą być powiadomieni o terminie głosowania.
2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
4. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku:
a) złożenia rezygnacji;
b) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 25

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
4. Fundatorzy, przedstawiciele Fundatorów oraz członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady.

§ 26

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
2. konsultowanie i opiniowanie programów działania Fundacji i rocznych planów finansowych Fundacji;
3. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
4. podejmowanie decyzji o współpracy z osobami, przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;
5. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi stosownych umów;
6. przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora;
8. proponowanie zmian Statutu.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 27

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składać może każdy Członek Zarządu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu, działających łącznie, w tym Prezesa.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 28

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków, członków Rady Fundacji lub Fundatorów.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 29

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
5. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

6. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 34

1.     Zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celów, wymaga uchwały Zarządu.

2.     W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmuje Prezes Zarządu.

3.     Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

4.     Statut niniejszy uchwalono na zebraniu założycielskim Fundacji Na Rzecz Dzieci, Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Pomocy Potrzebującym „WERWA”

w dniu 19 września 2017 roku w Steklinie